Thiết kế phần mềm

Công ty SolidTech hoạt động chuyên về thiết kế và chuyển giao các sản phẩm phần mềm , website đặc biệt là các phần mềm, website cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trong cả nước. Hiện nay trong xu thế hội nhập và sự phát triển không ngừng của các cơ